Propozice 2015

SPECIÁLNÍ TĚLOVÝCHOVNÝ VÍCEBOJ „SUMMER SURVIVAL 2015“

Survival je závodem 3členných vojenských hlídek, vyžadující vysokou úroveň tělesné zdatnosti, psychické odolnosti a bezpečné zvládnutí základních dovedností ve všech oblastech speciální tělesné přípravy a střelby z ručních zbraní. Trasa a úkoly závodu vycházejí z pohybu a pobytu vojáka v neznámém terénu při plnění úkolů v odloučení. Zařazeny jsou úkoly prověřující schopnosti jednotlivců pružně reagovat, logicky myslet a improvizovat i schopnost účinně spolupracovat a komunikovat ve skupině. Závod probíhá v členitém a zalesněném terénu CHKO Moravský kras.

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

POŘADATEL

 • Generální štáb Armády České republiky, Praha

ORGANIZÁTOR:

TERMÍN:

 • 5. – 9. října 2015

MÍSTO:

 • Posádka Vyškov, VVP Dědice, CHKO Moravský kras.

SLOŽENÍ DRUŽSTEV:

 • 3-členná závodní družstva,
 • 1 vedoucí – pouze pro zahraniční družstva.

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Včasné zaslání písemné a elektronické (on-line registrace) -->přihlášky, platné potvrzení o zdravotní způsobilosti, osobní doklady.

ÚČAST:

 • Pouze vojáci z povolání.
 • Účastníci přeboru souhlasí se zveřejněním pořízeného videa a fotodokumentace pořadatelem.

PŘIHLÁŠKY:

 1. Písemnou přihlášku spolu s tištěnou formou on-line registrace potvrzenou velitelem zašlete do 11. 9. 2015 na adresu:
  Velitelství výcviku – Vojenská akademie

  Úsek tělesné přípravy

  kpt. Mgr. Roman BLAHUTA

  Víta Nejedlého

  682 01 Vyškov

  Telefon: +420 973 450 681,

  Mobil: +420 606 711 396,

  Fax: +420 973 451 630

 

SMĚRNÁ ČÍSLA PRO SOUTĚŽNÍ SMĚRY
Soutěžní směr Počet družstev
Zahraniční družstva (pouze jedno družstvo za jeden stát) 6
Pozemní síly 6
Vzdušné síly 1
Vojenské školy 3
Vojenská policie 2
Agentury a MO 2
Celkem 20Poznámka: Po naplnění počtů soutěžních směrů budou další přihlášená družstva zařazena do tabulky náhradníků a v případě nenaplnění některého soutěžního směru nebo odhlášení některého družstva budou zařazena do soutěže v pořadí určeném pořadatelem.

PŘÍJEZD:

 • Dne 5. 10. 2015 do 10.00 hodin na hlavní vchod Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.

PREZENTACE:

 • Platné cestovní doklady, osobní doklady a potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Závodní kancelář otevřena od 10.00 do 11.30 hod.

UBYTOVÁNÍ

 • Zabezpečí pořadatel na základě požadavků, uvedených v přihlášce.

STRAVOVÁNÍ:

 • Individuálně.

ÚSTROJ:

 • Pro nástup na zahájení a ukončení závodu: služební stejnokroj vz. 97.
 • Pro závod: oděv vz. 95, pevná vojenská nebo turistická obuv dosahující nad kotníky.

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ:

 • Zajistí organizátor.

DOPRAVA:

 • Parkování vojenských vozidel bude zabezpečeno na základě požadavku uvedeného v přihlášce v areálu posádky Vyškov. Pro parkování civilních (soukromých) vozidel je možné využít veřejné parkoviště.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

ČASOVÝ POŘAD PROGRAMU:

Pondělí 5. 10. 2015

 • do 10.00 h příjezd a ubytování
 • od 10.00 do 11.30 prezentace do soutěže
 • ve 13.00 h nástup účastníků a slavnostní zahájení přeboru
 • ve 13.20 h technická porada vedoucích družstev
 • od 15.00 h – první soutěžní den

Úterý 6. 10. 2015

 • od 00.00 do 24.00 h – druhý soutěžní den

Středa 7. 10. 2015

 • od 00.00 do 24.00 h – třetí soutěžní den

Čtvrtek 8. 10. 2015

 • od 00.00 do 16.00 h – čtvrtý soutěžní den
 • v 17.00 h technická porada vedoucích družstev
 • od 18.00 h neformální společenský večer

Pátek 9. 10. 2015

 • v 10:00 h vyhlášení výsledků a ukončení přeboru

POZNÁMKA: organizátor závodu si vyhrazuje právo na případné změny v časovém pořadu, se kterými budou účastníci včas seznámeni.

POVINNÁ VÝBAVA PRO ZÁVOD:

a) každý jednotlivec:

 • ústroj: 2x maskovací oděv, pevné a odolné vojenské nebo turistické boty dosahující nad kotníky, uzavřená obuv do vody
 • prostředky pro nouzové přežití ve volné přírodě (nůž, baterka, polní láhev, kapesní obvaz, zápalky, prostředky pro přípravu stravy)
 • prostředky pro nepromokavé uložení osobních věcí v tlumoku
 • horolezecká výbava (sedací a prsní úvazek (kombinovaný), tři karabiny se zámkem (1 HMS), slaňovací osma, přilba, 2 ploché smyce (2 m), 2 smyčky o průměru 4-6 mm k vázání prusíků)
 • tužka, zápisník
 • plavky
 • buzola
 • lékárnička (základní prostředky první pomoci)

b) družstvo:

 • Jednoduché 50 m dynamické horolezecké lano.

DOPORUČENÁ VÝBAVA:

Tlumok, celta, pláštěnka, karimatka, spací pytel, stan, mapník, provázek, vázací drát, lopatka, sekerka, kladky, blokanty, …

C. OBSAH ZÁVODU

 1. střelba z ručních zbraní
 2. pěší přesuny se zátěží i bez zátěže
 3. orientace v terénu podle mapy a buzoly, nákresů a plánků (za snížené viditelnosti i v noci)
 4. překonávání umělých a přírodních překážek
 5. poskytnutí 1. pomoci, svépomoc a transport raněného
 6. házení na dálku a na cíl
 7. plavání, ponořování a skoky do vody, brodění
 8. přesuny na plavidlech
 9. lezení, jištění, slaňování a záchranné techniky
 10. příprava ohniště, rozdělání ohně a příprava stravy
 11. budování přístřešku
 12. různé další netradiční a překvapující úkoly

PROTESTY:

Mohou písemně podat vedoucí družstev do 15 minut po zveřejnění výsledků na oficiální výsledkové tabuli řediteli přeboru. O protestech rozhoduje komise ve složení:

 • Ředitel přeboru
 • Hlavní rozhodčí
 • Zástupce vedoucích družstev

TITULY:

Titul Mezinárodní přeborník AČR bude udělen 1. družstvu v OPEN kategorii. Titul Přeborník AČR bude udělen 1. družstvu AČR.

CENY:

Družstva na 1.-3. místě obdrží medaile, diplomy a věcné dary.

Přeboru se mohou zúčastnit jen osoby fyzicky zdatné – bez zdravotního omezení!!!