Propozice

Propozice

Mezinárodní mistrovství AČR v letním přírodním víceboji „SUMMER SURVIVAL 2019“

Summer Survival je závodem 3člennných vojenských hlídek, vyžadující vysokou úroveň tělesné zdatnosti, psychické odolnosti a bezpečné zvládnutí základních dovedností ve všech oblastech speciální tělesné přípravy a střelby z ručních zbraní. Trasa a úkoly závodu vycházejí z pohybu a pobytu vojáka v neznámém terénu při plnění úkolů v odloučení. Zařazeny jsou úkoly prověřující schopnosti jednotlivců pružně reagovat, logicky myslet a improvizovat i schopnost účinně spolupracovat a komunikovat ve skupině. Závod probíhá v členitém a zalesněném terénu CHKO Moravský kras.

A. Všeobecná ustanovení

POŘADATEL:

 • Generální štáb Armády České republiky, Praha

ORGANIZÁTOR:

 • Velitelství výcviku – Vojenská akademie

TERMÍN:

 • 26. – 30. srpna 2019

MÍSTO:

 • Posádka Vyškov, VVP Dědice, CHKO Moravský kras

SLOŽENÍ DRUŽSTEV:

 • 3členná závodní družstva
 • 1 vedoucí – pouze pro zahraniční družstva

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Včasné zaslání písemné a elektronické (on-line registrace) --> přihlášky, platné potvrzení o zdravotní způsobilosti, osobní doklady.

ÚČAST:

 • Vojáci z povolání a příslušníci aktivních záloh formou účasti na dobrovolném cvičení.
 • Účastníci přeboru souhlasí se zveřejněním pořízeného videa a fotodokumentace pořadatelem.

PŘIHLÁŠKY:

Písemnou přihlášku spolu s tištěnou formou on-line registrace potvrzenou velitelem zašlete do 31. 7. 2019 na adresu:

Velitelství výcviku – Vojenská akademie
     Centrum tělesné výchovy
     mjr. Mgr. Jiří PEVNÝ
     Víta Nejedlého
     682 01  Vyškov
     Telefon: +420 973 451 632, +420 973 451 637
     Fax: +420 973 451 630

SMĚRNÁ ČÍSLA PRO SOUTĚŽNÍ SMĚRY
Soutěžní směr Počet družstev
Zahraniční družstva (pouze jedno družstvo za jeden stát) 5
Pozemní síly 6
Vzdušné síly 1
Vojenské školy 3
Vojenská policie 1
Agentury a MO 2
Aktivní zálohy 2
CELKEM 20

 

Poznámka: Po naplnění počtů soutěžních směrů budou další přihlášená družstva zařazena do tabulky náhradníků a v případě nenaplnění některého soutěžního směru nebo odhlášení některého družstva budou zařazena do soutěže v pořadí určeném pořadatelem.
 

PŘÍJEZD:

 • Dne 26. 8. 2019 do 17.00 hodin na hlavní vchod Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.

PREZENTACE:

 • Platné cestovní doklady, osobní doklady a potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Závodní kancelář otevřena od 14.00 do 17.30 hodin.

UBYTOVÁNÍ:

 • Zabezpečeno pořadatelem od 25. srpna 2019 na základě požadavků, uvedených v přihlášce.

STRAVOVÁNÍ:

 • Individuálně.

ÚSTROJ:

 • Pro ukončení závodu: služební stejnokroj vz. 97.
 • Pro závod: oděv vz. 95, pevná vojenská nebo černá turistická obuv dosahující nad kotníky.

ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ:

 • Zajistí organizátor.

DOPRAVA:

 • Parkování vojenských vozidel bude zabezpečeno na základě požadavku uvedeného v přihlášce v areálu posádky Vyškov. Pro parkování civilních (soukromých) vozidel je možné využít veřejné parkoviště.

B. Technická ustanovení

ČASOVÝ POŘAD PROGRAMU

Pondělí 26. 8. 2019

 • do 17.00 h příjezd a ubytování
 • od 14.00 do 17.30 h prezentace do soutěže
 • v 18.30 h technická porada vedoucích družstev
 • od 20.00 h – první soutěžní den

Úterý 27. 8. 2019

 • v 07.30 h nástup účastníků a slavnostní zahájení mistrovství
 • od 08.00 h do 19.00 h – druhý soutěžní den

Středa 28. 8. 2019

 • od 08.00 h do 24.00 h – třetí soutěžní den

Čtvrtek 29. 8. 2019

 • od 00.00 h do 16.00 h – čtvrtý soutěžní den
 • v 17.00 h technická porada vedoucích družstev
 • od 18.00 h neformální společenský večer

Pátek 30. 8. 2019

 • v 10.00 h vyhlášení výsledků a ukončení misstrovství

Poznámka: organizátor závodu si vyhrazuje právo na případné změny v časovém pořadu, se kterými budou účastníci včas seznámeni.

POVINNÁ VÝBAVA PRO ZÁVOD:

Každý jednotlivec:

 • ústroj: maskovací oděv, pevné a odolné vojenské nebo turistické boty černé barvy, dosahující nad kotníky, uzavřená obuv do vody
 • prostředky pro nouzové přežití ve volné přírodě (nůž, baterka, polní láhev, kapesní obvaz, zápalky, prostředky pro přípravu stravy)
 • prostředky pro nepromokavé uložení osobních věcí v tlumoku
 • tužka, zápisník
 • plavky
 • buzola
 • lékárnička (základní prostředky první pomoci)

DOPORUČENÁ VÝBAVA:

Tlumok, celta, pláštěnka, karimatka, spací pytel, stan, mapník, provázek, vázací drát, blokanty, karabiny, smyčky, …

C. Obsah závodu

 1. střelba z ručních zbraní
 2. pěší přesuny se zátěží i bez zátěže
 3. orientace v terénu podle mapy a buzoly, nákresů a plánků (za snížené viditelnosti i v noci)
 4. překonávání umělých a přírodních překážek
 5. poskytnutí 1. pomoci, svépomoc a transport raněného
 6. házení na dálku a na cíl
 7. plavání, ponořování a skoky do vody, brodění
 8. přesuny na plavidlech
 9. lezení, jištění, slaňování a záchranné techniky
 10. příprava ohniště, rozdělání ohně a příprava stravy
 11. budování přístřešku
 12. různé další netradiční a překvapující úkoly

PROTESTY:

Mohou písemně podat vedoucí družstev do 15 minut po zveřejnění výsledků na oficiální výsledkové tabuli řediteli přeboru. O protestech rozhoduje komise ve složení:

 • ředitel přeboru
 • hlavní rozhodčí
 • zástupce vedoucích družstev

TITULY:

Titul Mezinárodní přeborník AČR bude udělen 1.  družstvu v OPEN kategorii. Titul Přeborník AČR bude udělen 1. družstvu AČR.


CENY:

 • Družstva na 1.–3. místě obdrží medaile, diplomy a věcné dary.
 • Přeboru se mohou zúčastnit jen osoby fyzicky zdatné – bez zdravotního omezení!!!